Michalowski 2011 

P. Michalowski 2011: The Correspondence of the Kings of Ur. An Epistolary History of an Ancient Mesopotamian Kingdom (= Mesopotamian Civilisations 15).