ZA 110, 53–59 (A father and his Son b)

SEAL no. 1738

Images
 • YBC 2394 side aYBC 2394 side a
 • YBC 2394 side bYBC 2394 side b
 • YBC 2394 side dYBC 2394 side d
 • YBC 2394 top and baseYBC 2394 top and base
 • YBC 2394 i-ii upperYBC 2394 i-ii upper
 • YBC 2394 i-ii lowerYBC 2394 i-ii lower
 • YBC 2394 cols. iii-iv upper YBC 2394 cols. iii-iv upper
 • YBC 2394 cols. iii-iv lowerYBC 2394 cols. iii-iv lower
 • YBC 2394 cols. vii-viii upperYBC 2394 cols. vii-viii upper
 • YBC 2394 cols. vii-viii lowerYBC 2394 cols. vii-viii lower
 • YBC 2394 baseYBC 2394 base
Copy / Photo
Tablet Siglum
YBC 2394
Measurements
Prism
circumference
26.5 x 9.5; base: 9.3 x 10
cm
Collection
Yale Babylonian Collection, New Haven
Genre / Classification
Wisdom Literature, dialogue
Provenance
Larsa (mod. Tell es-Senkereh)
Notes

a: YBC 2394; b: BM 79111+ 80065 (Streck/Wasserman 2014) - partial parallel

Text

Obv.   

i

§1

1 [IPu-ut-dINANNA ma-ra-šu i-iš-ša-ar?]

2 [ma-ri lu-šu]-úr!-[ka]

3 [a-ši-ir-ti] ṣa-bat [0]

-----

4 [e ta-aq-bi] i-na li-ib-bi a-ši-i[r-tim]

5 [a-na]-ku-mi dam-qá-a-k[u]

----

6 vacat

-----

§ 2

7 ma-ru-šu i-ip-pa-al-šu

-----

8 [IP]u-ut-ti NUN.ME-lu-tum!? ša-lu-tum

----

9 ù mi-ši-tum ki-ma la-ma-as-sí

10 [ú-u]l šu-qú-ra-at ma-ḫar dNu-dím-mud

----

11 [lu d]a-nu na-ru-tum ne-me-qum ḫa-si-súm

12 [L]Ú ša ši-dam i-šu-ú i-pe-eš mi-nam

----

13 [e]-li-ka-ma a-wa-tum

14 [tap]-ri-id ma-aš-ri-i u la-ma-sí

----

15 [a-n]a ba-ab ša ši-dam i-šu-ú

16 [k]a-mi-is NUN.ME

----

17 [i-n]a qí-bi-it den-líl i-na a?-ki-tim    

18 [x] x x i-ba-ú

----

19 [LÚ it-ta-n]a-aq-qí la-li-a-am

20 [ma-gir] DINGIR-šu

----

§ 3

21 a-bu-šu i-pa-al-šu

----

22 ša a-na ṣú-uḫ-ri-ku-nu

23 at-ta ù šar-r[a-k]a

24 ta-aš-ku-na pa-na-nu-um

----

25 ša i-na ša-bi-ḫi-im ša be-lí-ia

26 ta-al-li-ka ta-ra-nim dam-qí

----

27 i-na-an-na uk-ku-uš pi-it-nu

28 du-up-pu-ra-at ni-gu-tum

----

29 ú-ul i-ba-aš-ši me-le-ṣum

30 na-wa-rum šu-us-sú

----

31 ga-am-ra u4-ma-tum

32 qú-ut-ta-a ša-na-tum

----

33 ú-ta-ḫi-iz a-na nam-ra-ṣi-im

34 ki-i-il qá-qá-ad-ka

----

35 ù qá-tum na-di-in-tum

36 i-te-ru-ub sú-un-šu

----

37 ù lum-nu iḫ-ta-li-iq

38 ḫa-du-ú ud-da-ap-pi-i[r]

----

39 i-ga-mar be-el-ka ma-ak-ku-r[a]

40 [š]a i-zi-bu a-bu-šu

----

41 ù ša a-na-ku ú-pa-ḫi-ru

42 tu-sà-pa-aḫ at-ta

----

§ 4

43 ma-ru-šu i-pa-al-šu

----

a i 44 IPu-ut-ti ú-ul ta-mu-ur

b i 6 ta-mur IPu-ut-ti

a i 45 i-na na-ri-im mi-lam a-la-kam

b i 6 i-na íd mi-lam a-la-ak-šu

a i 46 6-šu iš-ši-a-am-ma 7-šu it-tur

b i 7 6-šu í[s?]-si-am-ma 7-šu ut-te-e-e[r]

---- a

a i 47 sú-un-qum ḫu-ša-ḫu ni-ib-ri-tum

b i 8 sú-un?-[qu]m ḫu-ša-aḫ-ḫu ne-eb-ri-tu

a i 48 ù [mi]-ṭi-tum

b i 8 ù mi-ṭi-[tu]

b i 9 ba-li-il it-ti ni!-ši!-ma

a i 50 la-bi-ri-iš ba-ši

b i 9 la-bi-ri- ba-ši

---- a

a i 51 qá-nu-ú i-na a-pi-im

b i 10 qá-nu i-na a-pí

a i 52 lu-bu-rum i-ma-aq-qú-ut

b i 10 lu-ub-bu-r[u]-um i-[m]a-aq-qú-ut

---- a

a i 53 ki-ma GI.ÈN.BAR ṣe-eḫ-ri

b i 11 ki-ma g[i]-l[u]? ṣe-eḫ-ru-u[m] →

a i 54 i-il-la-kam a-di u4-mi-šu

b i 11 [(i-)il-la-kam] a-di u4-mi-šu

----a

a i 55 IPu-ut-ti ki-i i-na pa-ni-ni

b i 12 IPu-ut-t[i . . .]

a i 56 ku-ul-lu-m[a n]i-šu ú-ṣur-tam

----- a

a i 57 am-ra-ti-ma ki-ki-ṭa ša DINGIR

b i 13 GA//BI x x [. . .]

a i 58 [p]i-ri-iš-tam te-eš-me

----

59 qá-bi-mi i-na pi-i dEn-lil

60 a-bu ma-ra-am li-ra-am

----

61 [a]m-mi-ni ma-rum a-ba-am li-ra-am

62 [l]a iq-qá-bi i-na ši-ma-tum

----

ii

1 ⌈ùi-nu-ma i-na dam-q[á-ti-im]

2 a-bu la iḫ-si-nam ma-r[a-šu]

3 ma-ti ma-rum i-na nam-ra-ṣ[i-im]

4 a-ba-šu li-iḫ-si-in

----

§ 5

5 a-bu-šu i-pa-al-šu

----

6 IMa-an-nu-um-ú-tar-is-sú

7 a-na-ku i-na-an-na mi-nam e-ri-iš-ka

8 ip-ra-a-am pi-iš-ša-tam ù lu-bu-ša

----

9 ki-ša!(Text: ma)-ma -tu ṣú-uḫ-ri-ka-ma

10 ṭa-ar-da-at uk-ku-ša-at

11 ma-ši-a-at i-na li-ib-bi-<ia>

----

§ 6

12 ma-ru-šu i-pa-al-šu

----

13 IPu-ut-ti ša it-ti a-wi-lu-tim / mi-tu

14 it-ti DINGIR ba-li-iṭ da-ri-ša-am

----

15 ù ma-ra-am ša i-na É A.BA

16 ḫu-um-mu-ú i-šar LUGAL

----

§ 7

17 a-bu-šu i-pa-al-šu

----

18 IMa-an-nu-ú-tar-is-sú

19 i-de ša DUMU.MEŠ i-na pa-ni-ka

----

20 ù ši-ip-ra ša ṭa-bu ù ni-pi-sà

21 a-na-ku []a-as-sà-a-ku

----

22 i-lum iš-[ku-u]n i-na ú-ṣur-tim

23 ap-lam a-na la NUMUN ḫa-la-qí-im

----

24 ti-de-ma at-ta ma-rum

25 ma-la ši-ir-ri ù DAM

26 a-ba-šu <li>-iṭ-ṭù-ul

----

27 i-na DUMU.MEŠ 5 6 7 8

28 ma-an-nu še-er-ra-am ša ṭa-bu

29 a-na a-wi-lim li-iš-ru-uk

----

§ 8

30 ma-ru-šu i-pa-al-šu

----

31 IPu-ut-ti mi-nu MÁ 70 GUR

32 ša la sí-ik-ka-nim

33 i-na nam-ra-ṣi-im a-la-ak-ša

----

34 a-nu-um-ma ša DUMU la i-šu

35 na-a-aṣ it-ti a-ḫi-šu

----

§ 9

36 a-bu-šu i-pa-al-šu 

----

37 IMa-an-nu-ú-tar

38 IE-ta-na a-na šar-ri a-ḫi-šu

39 im-ṭi-a-am la ma-aṣ-am

----

40 DUMU?-ka ḫa-aṣ-bu ša i-na SILA {x}

41 il-qú-ú i-la-a-am [ú-u]l ir-ši

----

§ 10

42 ma-ru-šu i-pa-a[l-šu]

----

43 IPu-ut-ti at-ta ti-de

44 IE-ta-na a-na še-er-ri-im

45 it-t[a-g]i-ša-am ša-di-a-am

----

46 i-ṣ[ú-ri-iš] a-na UKIN ša DINGIR.MEŠ

47 [ša-me-š]a-am i-li

----

48 [a-na a-wi-l]u-tim iš-ku-nu-ni-iš-[šu]

49 š[a-šu]m DINGIR.MEŠ la i-ku-šu-šu-ma

50 še-er-ra-am la iš-ru-ku-šum

51 i-na ši-ma-tim

----

§ 11

52 a-bu-šu i-pa-al-šu

----

53 IMa-an-nu-ú-tar

54 tu-dam-ma-aq a-na pa-ag-ri-ka

55 ša la ṭù-ḫa-a a-na ia-ši-im

----

56 ù ša i-na ši-bu-ti-ia

57 la tap-pa-la!-sà ta-da-bu-ub at-ta

----

§ 12

58 ma-ru-šu i-pa-al-šu

----

59 am-mi-ni IPu-ut-ti

60 at-ta-ma ta-aq-bi-a-am

----

61 iš-tu ṣú-uḫ-ri-ia-ma it-ti-/-k[a]

62 ú-ul ma-rum a-na-ku-[ma]

iii

(Lacuna of 2–3 lines)

§ 13

0' [a-bu-šu i-pa-al-šu]   

1' I[Ma-an-nu-ú-tar]

2' am-m[i-ni x x x x]

3' a-n[a x x x x x x]

4' ù na-ṭú ka-x[ x x x]

5' i-in-ka [ta-na-ši?]

----

6' ú-ul uk-ta-zi-ib [x (x) x] / x [x x x]

7' LUGAL na-e-ri-im ra-bi-[x x x]

----

8' ma-ḫar be-lí-ia a-wa-ta[m šu-ku-un?]

9' i-na šu-šu-ri-im ú-[x x x]

----

§ 14

10' ma-ru-šu i-[pa-al-šu]

----

11' IPu-ut-ti i-na ki-it-[tim]

12' i-ṣa-am uš-mi-du ù x [x] / i-d[e]

----

13' iq-li-il-ma ša r[e-su ka-ab-tu?]

14' i-ka-bi-it qá-al-[lum]

----

§ 15

15' a-bu-šu i-pa-al-šu

----

16′ IMa-an-nu-ú-tar

17' i-na pa-ni-ka LUGAL iz-kur

18' ù DINGIR ú-ka-bi-i[t]

----

19' ma-an-nu ki-ma ka-a-ti

20' a-ba ba-ni-šu i-ṭap-pa-lam ma-gal u[štam]-/-[i-šu?]

----

§ 16

21' ma-ru-šu i-pa-al-šu

----

22' IPu-ut-ti sú-ku-uk ša [ši-di-im]

23' ḫu-pu-da-at la-m[a-sú-(um)]

----

24' ù ša LUGAL uš-ta-qí-ru-[šu]

25' a-ba-am ú-u[l-le]

----

§ 17

26' a-bu-šu i-pa-al-šu

----

27' IMa-an-nu-ú-tar

28' am-mi-nim-ma ra-ši a-ka-[li]m!

29' di-ma-tam i-sà-ḫu-ur

----

30' ù ša DINGIR-šu iz-zu?-ru-šu

31' ú-ra-am im?-ṭì?

----

§ 18

32' ma-ru-šu i-pa-al-šu

----

33' IPu-ut-ti ma-an-nu ša a-na me-er-si

34' is-sú-ku li-bi-tam

35' ù ša a-na du-um-qá id-di-nu

36' i-ri-bu lum-nam

----

37' IPu-ut-ti ti-de-e ša a-na-ku

38' la ap-pa-la-sà-kum qí-bi-it DINGIR-ma

----

39' i-na zu-um-ri-ka i-na le-[ú]-ti-ka!(Text: KU)

40' ša dUTU ú-ši-ṣ[í] pa-ag-ri

----

§ 19

41' a-bu-šu i-pa-al-šu   

----

42' [I]Ma-an-nu-ú-tar

43' ma at-ta ú-ul LUGAL tap-la-aḫ

44' ú-ul DINGIR tu-ka-bi-it

45' ú-ul un-ne-nu-ú-a im-qú-tu

46' a-na li-i[b]-bi-ka

----

§ 20

47' ma-ru-šu i-pa-a[l]-šu

----

48' [IP]u-ut-ti ma bi-lam

49' [i ni]-iš-ku-un ṭe4-em-ni

50' i-na ma-ḫar dUTU qú-ra-di-im

----

51' i-na bi-ri-ni ša ar-ni-[i]m

52' ub-ba-la-aš-šu a-ra-an-šu li-i[š-š]i

----

§ 21

53' a-bu-šu i-pa-al-š[u]

----

54' IMa-an-nu-ú-tar

55' a-di-ni at-ta la tab-ba-aš

56' a-na a-wi-lu-tim ši-gu DINGIR iš-[ku-u]n

----

57' ù ša ar-ni-mi iq-b[u-ú]

58' DINGIR ip-ṭù-ur-šum

----

§ 22

59' ma-ru-šu i-pa-al-šu

----

60' a-na-ku ša ṣú-uḫ-ri-ia-ma

61' ú-ul ú-wa-ša-ra-ak-kum

----

62' aš-šum-ma iš-tu ṣú-u[]-ri-ia-ma

63' ma-ru-ti la ta-a[]-še-ḫu

64' [k]a-mi-il-ka li!-bi

iv

(Lacuna)

§ 23'

1' x [. . .]

----

2' ù i-na x [. . .]

3' id-mi-q[ú . . .]

4' ša i-qú-ul-l[u . . .]

5' é-a-ma ú-u[l . . .]

----

§ 24'

6' a-bu-š[u i-pa-al-šu]

----

7' IMa-an-nu-ú-tar [0]

8' šu-me-lum iṣ-ba-a[t . . .]

9' ù ša zi-mi-[. . .]

10' ḫa-mu-ut-[. . .]

----

11' la tu-n[a- . . .]

12' it-ti LUGAL [. . .]

13' dNin-líl ib-x[. . .]

14' i-ḫa-ṣa-ab x [. . .]

----

§ 25'   

15' ma-ru-š[u i-pa-al-šu]

16' IPu-ut-ti te-eš-me x [. . .]

17' i-na pa-ni-k[a . . .]

18' tap-li-ḫi-i an-nu-tim [. . .]

19' id-bu-bu i-na x [. . .]

20' ú-ul i-za-kar šar-rum x [. . .]

----

21' ù ša šar-ru-um uk-x[. . .]

22' li-qá-li-il x [. . .]

23' IPu-ut-ti at-t[a ti-de?]

24' ša a-bu i-za-k[a-ru]

25' ma-rum ú-qá-a[l-la-al]

----

26' i-na-an-na ši-is-sú x[. . .]

27' i-ba-a x[. . .]

----

§ 26'

28' a-bu-šu i-p[a-al-šu]

----

29' IMa-an-nu-ú-tar [0]

30' ma ši-is-sú li-[ka-bi-it]

31' šar-ra-šu li-sà-l[i . . .]

----

32' ša a-na-ku ul-[du-ka]

33' un-ni-nu-ú-a la i[m-qú-tu?]

34' a-na li-ib-[bi-ka]

----

§ 27'

35' ma-ru-šu i-[pa-al-šu]

----

36' IPu-ut-ti i-na la x[. . .]

37' li-ib-ba-ka <i>-ḫa-a[s-sà-as]

----

38' ki-ša-ma-a la iš-te-[. . .]

39' ma-ḫar DINGIR.MEŠ qú-ra-d[u-tim . . .]

----

40' a[m-mi]-ni qá-x[. . .]

41' x [x (x)] ir? [. . .]

42′ ta?-[. . .]

43' te/nim?-ḫa [. . .]

----

 

(Bottom edge)

v–vi (Destroyed)

vii

1' [. . .] x [x x]

2' [. . . -a]m iḫ-x [x]

----

3' [. . .] x NUN.ME [(x)]

4' [. . .] i-ta-ar [(x)]

----

5' [. . .] x-pi-a-am NUN.ME x [(x)]

----

6' [. . . ]-ra-dum [0]

7' [. . . -a]m pa-gar-šu

----

8' [. . .] x še-mu-um-m[a]

9' [. . .] uš-ša-ab

----

10' [x x-š]u i-pa-al-šu

11' [. . .] x x-ti?-ma bi-tim

12' [. . .] x

(Lacuna of 4 lines)

17′       [. . .] ma-ru-t[im]

----

18' [. . .] x-ti-ka

19' [. . .] x-a-tim

20' [. . .]-li-il

21' [. . .] x-a-tim

22' [. . .]-ka ma-an-n[u?]

----

23' [. . .] x-bi-šu

viii

1' [. . .]-tim

2' [. . .]-te-šu

----

3' [. . .] a-na-ku

4' [. . .] x la?

5' [li-im-d]a-la i-na-a-a

----

6' [x x]-šu li-il-qí-a-am ia-ti

----

7' [lu-uk]-šu-sú mu-ta-am-ma

8' [lu-t]u-úr a-na ṭi-iṭ-ṭi

----

9' [i-na]-an-na egir na-ra-am-sin be-lí-ia

10' [ma]-a-a-li a-sà-ḫu-ur

----

11' a-šar DUMU u DAM la i-ba-ku-ú

12' i-na ṣe-ri-ia

----

13' a-šar ni-šu la i-ma-ra pa-ni-ia

----

14' ù i-bi-ir ta-li-mi-ia

15' la i-qá-bu-ú wu-a-a a-ḫi tu-uk-la-at-/-ni

----

16' a-ma-at-ma i-na li-ib-bu

17' a-lim A-ga-dèki é ša e-ru-bu-šu

18' ú-ul ú-šar-ša ba-ba-am

----

19' e-li-ma ki-ma e-ta-na

20' ša-mu AN-nim

----

21' ur-ra-ad-ma ap-sí-{a}-šu

22' ú-ul i-lam-ma-ad ma-ma-an

----

23' ú-ul qar-ra-da-ku NUMUN me-a-am-li!?

----

24' e-ru-um-<ma> a-na kur-nu-gi4dEreš-ki-gal

25' a-ša-ka-an qú-ur-di

----

26' a-ša-ka-an-ma qú-ur-di i-na KUR

27' i-na pi-i ni-ši di-ši-a-tim

----

28' [n]i-šu di-ši-a-tum i-da-bu-ba

29' [da]-li-il qú-ur-di-ia

----

30' IPu-ut-dINANNA-mi i-na pa-ni ma-ri-šu

31' i-te-li ša-me-ša-am

----

32' ú-ri-id-ma ap-si-šu-um

33' ú-ul i-ba-aš-ši a-me-er-šu

----

34' ú-ša-aq-ba wa-ar-ki-a-tim

35' ni-ši te-ni-ši-tim

----

36' IPu-ut-dINANNA-mi NUN.ME wa-tar-ḫa-si-<>-a[m]

37' ŠE.NUMUN ú-ma-nim i-na SAḪAR KUR bu-lu-ul

----

38' ša-ti iš-tu wa-ar-ki-ia-ma

39' ni-šu a-a im-ḫu-ra zi-{ḫi}-im-šu

----

40' ša ia-ti i-pu-ša-an-ni

41' ma-rum ki-a-am li-pu-uš-šu

42' a i-pu-uš É i-na la-le-šu

----

43' a ir-ši ma-ra-am-ma ze-ru-šu

44' li!(Text: LA)-iḫ-li-iq

----

45' li-zu-ur-šu-ma a-lum A-ga-dèki

46' [p]i-ri-ik ma-a-[tim]

----

47′ [š]u-ma er-re-et a-b[i-šu li-iṭ-ḫe-šu]

48' [ni]-šu li-iz-[zu-ra]

49' [wa-a]q-ra-[tam na-pi-iš-ta-šu?]

50' [x (x) x] x [. . .]

(Lacuna of 2–3 lines)

 

Base

1 [. . .] x

2 [. . .]-a-šu? i-na É.GAL-š[u . . . li-š]a-ri-šu 

3 [a-al-š]u A-ga-dèkiÉ-ul-maš li-zu-u[r-šu-ma qá-at] ma-za-az i-pa-ri-ku a-a iš-ši

4 [be-el-tu]m mu-dam-mi-qá-at a-wa-tim ki-ma w[a-ar-d]i li-qal-li-lam a-wa-as-sú

5 [ma-ḫar LUGA]L-ri ti-ra ù ma-za-za e-li-šu [li]-iš-ba-al-ki-it

6 [dININ].NA qá-ri-ti i-la-tim i-na é-šu i-ši-[tam] ù sà-aḫ-maš-tam li-iš-ku-un-šum

7 [x x-i]k ak-lam a il-li-kam e-li-šu li-ru-ub-ma

8 [i-na bi]-ti-šu la ṭa-ab-tum li-im-ḫu-ur-šu

9 [dKi-li-li be]-el-tum mu-ši-ra-at a-pa-at ni-ši di-<ši>-a-tim

10 [di-li-ip-tam e-r]u-tam ù la ṣa-la-lam li-iš-ku-un-šu

11 [li-ze-e]r-šu l[i-ik-ru]-ú la-an-šu

12 [li-it-ba-l]am-ma ṣi-la-šu du-ú-sú li-ṭe4-er

13 [dM]a-ma wa-li-ta-šu ba-ni-a-at (erasure)šu-mi-šu

14 [l]i-is-ki-ip-šu-ma a-na ŠÀ LUGAL-šu i-na le-mu-tim / li-<ir>?-de-šu

15 [l]i-ṭe4-er-ma du-ú-sú ba-aš-ta-šu li-ḫal-<li>-iq

16 [i-na] bi-ri-it aḫ-ḫi-šu lu-[ú] du-na-mu!(Text: nu)-um šum-šu

17 [d]A-ru-ru be-el-tum ba-ni-a-at a-wi-lu-tim š[i-ma-t]i-šu a-na le-me-nim li-iš-ku-un

18 [l]i-pu-uš bi-tam a i[š-k]u-nam ú-ru-ba-tim

19 [li-ḫ]u-uz aš-ša-tam [a ú-ra]-ab-bi ši-ir-ra-am

20 [. . e]ṭ-lu-tim [ša ṣa]-al-ma-[at qá]--di-im <lu-ú> e-ri-bu ur-ši-im

21 [. . .] x x [šu]-ú a i-pu-uš

22 [aš-šum . . . la] id-mi-qú-ma iš-bu-su a-ba-šu

23 [i-na qí-bi-it dUT]U da-a-a-nim ša ša-me-e u er-ṣe-tim

24 [di-in-šu pu-ru-sà]-a a i-ir-ši

 ====

25 ZAG.TIL

Translation

i 1–6

§1        [Put-Ishtar gave instructions to his son:]

"[My son, I will instruct you!] Pay attention to [my instructions!]

[Do not say] in the midst of a lesson, 'It is I who am best!'"

 

i 7–20

§2        His son answered him:

Putti,

Being a sage is captivity and oblivion, it is not so precious to Nudimmud as a guardian spirit.

[Though mighty] be the singer's art, wisdom, intelligence, the man who has a  protective spirit, what (more need) he do?

Is the matter too much for you, [(that) you grew] alarmed at my wealth and good fortune?

The sage kneels at the door of the one with a protective spirit.

[At] Enlil's command, in the New Year festival(?), the . . .s pass by.

[(If) a man keeps] sacrificing kids, his god is [appeased].

 

i 21–42

§3        His father answered him:

As to what you and your king accomplished in the past for your youth,

As to you who proceeded in my master's shadow, a fine protection,

Now the stringed instrument is put aside, the song of triumph has died away,

There is no excitement, celebration is long over,

The days are past, the years have come to an end.

Brace yourself, get ready for suffering.

"The generous hand has gone back into the sleeve."

"(If) evil has vanished, a happy man drove (it) away."

Your lord will use up the property his father bequeathed him,

And what I accumulated you yourself will squander.

 

i 43 – ii 4

§4        His son answered him:

Putti,

Have you not seen the high water coming from the river?

Six times it rose, seven times it receded.

Famine, starvation, malnutrition, and want,

Are mixed in with people and there from of old.

The long-lived reed in the canebrake will fall,

Just as the young sprig goes on till its time.

Putti,

How was it that in times before us, people were shown divine plans?

You are versed in the gods' rites, you heard what was secret.

It was commanded, they say, from Enlil’s own mouth: "Father should love son."

Why was "Son should love father" not commanded among things destined to be?

And if in good times a father did not protect [his] son,

When should a son protect his father in (his) time of suffering?

 

ii 5–11

§5        His father answered him:

Mannu-utarrissu,

I, for my part, what do I ask of you now,

            Food, oil to groom myself, clothing?

One would think that since you were a child,

You were sent away, you were ignored,

            You were forgotten, out of [my] heart!

 

ii 12–16

§6        His son answered him:

Putti,

The one with mankind is mortal, the one who lives forever is with god,

But the king will provide for the son who was a cripple in his father’s house.

 

ii 17–29

§7        His father answered him:

Mannu-utarrissu,

I know what sons are to you,

But I, for my part, am mindful of agreeable duty and a job to do.

God granted in the natural order a son lest the family name die out.

You yourself know full well: a son (should have) regard for his father, as much as for children and wife.

Among sons, be there five, six, seven, or eight of them,

Who (among the gods) might give a man (even one) child who is pleasing?

 

ii 30–35

§8        His son answered him:

Putti,

            What is the course of a 70-gur barge, in distress without a rudder?

See here, a man who has no son is looked down by his brother.

 

ii 36–41

§9        His father answered him:

Mannu-utar,

            Etana was less than, nor did he measure up to, the king his brother.

Your son(?) is a potsherd: the one who took it from the street, obtained no good luck.

 

ii 42–51

§10      His son answered him:

Putti,

You know full well that Etana

Wandered the uplands seeking a child,

Like a bird to the assembly of the gods,

He went up to [heaven].

They ordained for him the lot of mankind,

            To him the gods did not approach,

Nor bestow upon him a child,

From among things destined to be.

 

ii 52–57

§11      His father answered him:

Mannu-utar,

            You take good care of yourself in ways not available to me,

But that which, in my old age, you have no regard for,

you yourself will complain about.

 

ii 58–62

§12      His son answered him:

Why, Putti, did you yourself say to me,

Ever since I was a child with you, I am no son?

. . .      

 

iii 0'–9'

§13      His father answered him:]

[Mannu-utar,]

Why . . . to . . .?

And is it seemly that you covet . . .?

Did . . . not fawn on . . . king of the raging . . .?

[Set] the matter before my lord, by setting things straight he [will . . .]

 

iii 10'–14'

§14      His son [answered him]:

Putti,

In truth, the insufficient they made numerous and . . .

The one [who was important] diminished,

The insignificant one becomes important.

 

iii 15'–20'

§15      His father answered him:

Mannu-utar,

The king gave a command concerning you, but god made (you) important.

Who like you, insulting the father who begot him, [has humiliated him] so much?

 

iii 21'–25'

§16      His son answered him:

Putti,

Deaf is the one with [a protective spirit], blind is the guardian [angel],

But the one the king has esteemed, exalts the father.

 

iii 26'–31'

§17      His father answered him:

Mannu-utar,

            Why is it that one who has something to eat seeks about for sorrow?

But the one whose god has cursed him, is short of a roof (over his head).  

 

iii 32'–40'

§18      His son answered him:

Putti,

Whoever tossed a mud brick into the pudding,

Or returned evil to one who did good?

Putti,

You know full well that my having no regard for you is the command of a god,

It was Shamash who kept me safe from yourself and your power.

 

iii 41'–46'

§19      His father answered him:

Mannu-utar,

So! Did you not reverence king, did you not honor god?

Have my supplications not fallen upon your heart?

 

iii 47'–52'

§20      His son answered him:

So! Putti, bring it on! Let's set our opinions before valiant Shamash,

Between us, the one who brings to him wrongdoing, let him bear his punishment.

 

iii 53'–58'

§21      His father answered him:

Mannu-utar,

(Although) so far you have felt no shame, God has ordained penitential prayer for men,

And he who said "I am guilty," God has absolved him.        

 

iii 59'–64'

§22      His son answered him:

I, for my part, from my childhood concede to you (nothing),

For the very reason that from my childhood you did not want me as a son,

My heart is angry with you now.

 

iv 1'–5'

§23'     [His son answered him:]

[Putti,]

. . . and in . . . they grew fine . . .

He who pays heed . . . did Ea himself not . . .?

 

iv 6'–14'

§24'     His father [answered him:]

Mannu-utar,

            The left hand seized . . . and the one . . . suddenly . . .

Do not . . . with the king . . . Ninlil . . . snaps off . . .

 

iv 15'–27'

§25'     His son [answered him:]

            Putti,

You heard . . . before you . . . these fears . . .

They complained in . . . will not the king mention . . .?

And the one whom the king . . . let him belittle . . .

Putti, you yourself [know:] the one whom a father mentions,

a son belittles.

Now his protective spirit . . . passes by . . .  

 

iv 28'–34'

§26'     His father answered [him:]

Mannu-utar,

So! Let him [honor] his protective spirit, let him extol his king . . .!

As for me who begot [you,] never did my supplications [fall] on [your] heart.      

 

iv 35'–43'

§27'     His son [answered him:]

Putti,

By not . . . will your mind remember? One would suppose they do not . . . before the valiant gods . . .

Why . . .? . . . you . . .

 

v–vi     (Destroyed)

 

vii 1'–viii 2'   

            (Too broken for translation)

 

viii 3'–23'

            … I myself … [let] my eyes fill with [tears.]

Let his […] take me along. [I will] approach death and turn back to clay.

Now, after the death of Naram-Sin my lord, I look about for my place of rest,

Where neither son nor wife will weep for me,

Where people will not see my face,

Nor will my boon companion say,

"Alas for my brother we trusted in!"

I shall die in the city Agade, for the house that I enter I will provide no door.

Shall I go up, like Etana, into Anu's heaven?

Shall I go down towards the Apsu?

No one will know!

Am I not a valiant warrior, seed of the Hero?

 

viii 24'–50'

I will enter Ereshkigal’s Land of No Return, I will establish my valor (there),

I will establish my valor in the netherworld, in the speech of the teeming peoples,

The teeming peoples will speak praise of my valor:

"Put-Ishtar went up to heaven in the presence of his son,

He went down to the Apsu, there is no one who has seen him."

I will make future folk and people say,

"Put-Ishtar, the sage Watar-hasis, descendant of Umanu, is mixed with the dust of the netherworld!"

As for that one, after my death, may people shun him,

The one who treated me so, may a son so treat him.

May he build no home in happiness for him,

May he have no son but may his lineage die out.

May the city Agade curse him, the urban center of the land

May [his] father's curses [pursue him.]

May [the] people revile [his precious life(?).]

. . .

 

Base

1–24   

[May the king,] his [. . ., have them] escort him from his palace.

May [his city] Agade (and) Eulmash curse [him, that] he not get past the courtiers who block his way (back).

May [the queen] who makes words favorable, make his words contemptible as a [slave's],

May she make eunuch and courtier turn against him before the king.

May [Ishtar], warrior among goddesses, ordain for him disorder and rebellion in his household,

May [. . .] not pass over him but come in upon him,

May he experience nothing good [in] his [ho]me.

May [Kilili], the lady who leans through the windows of the teeming people, ordain for him [anxiety], insomnia, and sleeplessness,

[May she scorn] him, may his frame shrink, may she [carry] off his protection and take away his virility,

May Mama who bore him, creator of his name, renounce him and denounce him to his king,

May she take away his virility and deprive him of his vitality,

Among his brothers may he be a byword for a fool.

May Aruru, mistress who created mankind, ordain his destiny for evil.

May he build a house (but) hold no housewarming ceremony,

May he take a wife (but) raise no child.

[May . . . all the] young men [of the black]-headed [race be] visitors to (his) bedroom.

May he himself make no [. . .]

[Because . . . he was not] well-disposed but angry (with) his father,

[By command of] Shamash, judge of heaven and earth,

May [his case] never be resolved.

 

25        Finis

Revision History
Wasserman, Nathan
Cataloguing
10/07/18
Wasserman, Nathan
Cataloguing, update
06/07/20
Bloch, Yigal
Edition, indexing
24/07/20
Wasserman, Nathan
Edition: corrections
25/07/20
Saret, Benny
Images processing
25/07/20