Scholars of Uruk (CUSAS 10, 14)

SEAL no. 1751

Copy / Photo
Tablet Siglum
MS 2624
Measurements
circumference
19.8x6.4x2.0
cm
Collection
Schøyen Collection, Oslo
Edition
Genre / Classification
Wisdom Literature, proverbs
Bilingual
Notes

CDLI No. P251668. Proverb Collection 4.

Text

Obv.

 

1 uru-šú-gìn šubax(ZA-MÙS-ba) uru-gá-àm uru lugal

ki-ma a-li ki-iš-ša-tim ú-ru-uk a-li-i-ma a-li šar-ri

2 bi za-a šè uru-mu bi ki-gá-àm è-da-bí-ib

ù at-ta ša i-na a-li-ia ù ma-ti-ia ta-ar-bu-<ú>

3 é lugal-mu gú-gíd-éš al-ba-ma-ab níg nin-mu al-bir-al-bir-ri-ib

bi-it be-li-ia ta-am-lu-ul ù tam-šu-uḫ mi-im-mi- be-el-ti-ia tu-sà-pí-iḫ

4 mu ní-zuḫ-da-àm ka-zu!-a búr ba-ra-dab5

aš-šum ki-ma šar-ra-qí-im i-na ba-ab pi-in-ši-i-ka la ṣa-ab-ta-a-at

5 šu-a ní-me-kam te-gá bí-ib-ra-ra

i-na ḫu-ma-at ra-ma-ni-ia ú-sú-uk-ki-ia ta-da-ak

6 zé-eḫ-tur-re-e un sag gal-la-àm i-ra-nú

ku-ur-ku-za-an lu ta-ta-ka-al ri-bi-iṣ

7 níg gá di-bi nu-ub-gi4-e inim -ub-bé-en na-ma-búr!

a-na ša a-qá-ab-bu-ú ú-ul ta-ap-pa-al ú-ul ta-ta-áš-ba-a-ma ú-ul -pa-ša-ar

8 in im u18-lu uš7(KAxLI) gìr-za-àm i-ib-si-ge-éš

pi-iš-tum ša-rum ù me-e-ḫu-um ki-ma ru-uḫ-tim i-na ši-pí-ka sé-er

9 áš ab líl-e-ba im ka-zu-uš ba-e-ḫa-lam

er-re-tam ki-ma zi-qí-iq a-ap-tim i-na ša-ar pi-ka ḫu-li-iq-ši

10 ud-ri-a LÚxKAM?-uš ḫé-em-rára-àm ud-sud4-rá silim ḫa-ma-ab-gi4

u4-um ṣa-al-tim ul-lu-tum li-it-ta-al-ku-ma u4-um sa-la-mi re-qú-tum li-ku-nu

11 gi6-ri-a bal-àm ḫé-em-rá-àm gi6-bad-rá še-ús ḫa-ma-ab-gi4

mu-ši-it ez-ze-ri ul-li-tum li-it-ta-la-ak-ma mu-ši šu-ṭù-bi pa-nu-tum li-

12 mu-ri-a sar-re-eš ḫé-em-rá-àm mu-sud4-rá ki!-ág ḫa-ma-ab-gi4

ša-na-at e-ru-ri ul-li-a-tum li-it-ta-al-ka ša-na-at ri-tu-mi re-qé-tum li-

13 níg-ku7-ku7 ḫé-me-ús níg-silim-e-eš ḫé-me-zi

dam-qá-tum li-ir-ta-ad-de-ni-a-tim su-lu-ma-tum li-it-ru-a-ni-a-ti

14 ud ku7-dè-eš ḫé-em-sud4-rá ud šà-dab-bé-eš ḫa-ba-⌈ku⌉-nu

u4-um ti-ṭù-bi-im re-qú-ú-ma u4-um ze-(ras.)-né-e-em lu qé-er-bu

15 ne-en-ne-en (ras.) dSuen ḫé-me-in

an-ni-a-tim-ma dSîn(suen) li-ša-ab-ši

16 ne-ri-a-aš e-lum ḫé-ri-eš

ul-li-a-tim den-líl li-ri-iq-ši-na-ti

17 e-zu e-zu e-zu e-zu gá-àm na-gá-aḫ me-en

i-na e-ḫi-iz ta-al-ma-du a-aḫ-mu-uṭ-ku ki-ma a-na ia-ši-im nu-ḫu-um at-ta

18 ì-lá ì-lá ì-lá ì-lá za-àm pe-el ḫé-me-en

aṭ-ṭú-ul ú-ṣa-pi-i ú-ši-ir a-mur-ma a-na ka-ši-im pe-ḫu-um a-na-[ku]

19 e-gi4 e-gi4 e-gi4 e-gi4 gá-àm na-gá-aḫ me-en

tu-ur ši-ni mi-it-li-ik a-pu-ul ki-ma a-na ia-ši-im nu-ḫu-um at-ta

20 ⌈ì⌉-gen ì-gen ì-gen ì-gen za-àm pe-el i-me-en

al-li-ik er-de i-na ša aš-ṭú-ru-ma na-ṭú-ú a-na ka-ši-im pe-ḫu-um a-na-k[u]

21 ⌈šaḫ⌉-zé-eḫ-gin7 DAG-KISIM5xKAM? ⌈šà⌉-zu ga a-ab-gu7

ki-ma ku-ur-ku-za-nim tu-le-e li-ib-bi-ka te-ni-iq

22 ì-ne-éš níg-gi4-ga-àm lú-ta AN-ta na-⌈me⌉-éš

iš-tu i-na-an-na lu ta-aš-ta-ni-ma ša/ta-aš-ša/ta-ku-uš-tum a ib-ba-aš-ši

23 ⌈d⌉Nísaba dub-sar-munus (ras.) dNísaba kù-zu-munus

ni-is-sà-a-ba-ma ṭup-šar-ra-at dNísaba-ma em--et

24 dNìsaba-àm géštug nin dNìsaba bàn-da nin

dníssaba-ma be-le-et uz-nim dníssaba be-le-et ta-ši-⌈im⌉-tim

25 mu-maḫ dNìsaba mud5-me-gar ZÉ-sag-gin7 ḫu!-⌈mu-u5?-i-i

šu-mu-um ṣi-ru-um ša dNìsaba ki-ma re-ša-at ni⌉-qí-im i-ni⌉-in-šu?!⌉

26 mí zi-dè-eš zé kaš-dé-a-gin7 ki gal!-le-eš ḫé-em-gá-⌈gá⌉

ta-ak-ni-a-ti-šu ki-na-tum ki-ma i-sí-in qé-re-tim ⌈ki-i⌉ ra-bi-iš ⌈lu-{i-id}⌉-id-lu-ul

27 lú urim5ki nibruki-bi-šè LÚxKAM?-ga-àm

ki-ma tap-ú-ru-um ù ni-ip-pu-ru iṣ-ṣa-a⌉-lu

28 è níg-zu-á-bi-eš! šu-mú bal ak-dè

te-ṣi-it iḫ-zi-šu-nu i-na-za-ar ka-ra-ab i-pu-šu

29 ⌈d⌉En-líl é-kur-šè dNanna é-kiš-nu-gál-la-šè

[a-n]a dEn-líl i-na é-kur ù dSîn(suen) i-na é-kiš-nu-gál

30 [im z]i giš tuk-ba-àm sag-ne-ne ba-a-tuš-bi

[š]a-rum a-li-ku-um iš-me-e-ma ma-aḫ-ri-šu-nu uš-bu

31 [d]nanna dumu zi-dè ág tab ki zu?/ba?! an-DU-DU-àm

[d]n(SUEN) ma-rum ku-un-nu-ú-um iḫ-mu-uṭ-ma aṣ-⌈ṣé-er a-bi-im⌉ il-<li>-ik

32 [mu n]u mùrgu(KAxNE)-éš bi-pap ama na-[an-x (x) x]

[aš-šu]m la li-ib-ba-ti a-bi-šu ù la [ .... um-mi-šu]

33 [mu nu] ḫúš(GÌR) pap ama na-[an-šùr-ra-àm?]

[aš-šu]m la ša-ma-ar a-bi-šu ù l[a e-ze-ez? um-mi-šu]

 

Rev.

34 [mu nu] ⌈si⌉ pap ama na-an-[diri-ga-àm?]

[aš-šum la a-š]a-aš a-bi-šu ù la na-aḫ-du-ur u[m-mi-šu]

35 [x x x x ]x a-a-ni mu-un-na-[si?]

[x x ú-ze?]-en-ni-a-šu a-ba-a-šu ig-r[i]

36 [x x x x] ⌈gá-e⌉-eš šu an-da-bal

[x x x x š/t]a-⌈di/ki⌉-[i]l-ma ⌈ša-al⌉-ṭi-iš i-ta-w[u]

37 [x x x x] x x x [na-m]a-ab-bé

[x x x x] x x x-⌈iš e?⌉ [t]a-aq-bi

38 [x x x x] x x [(x) x]-ab-bi

[x x x x] a-⌈na? x x x x x-nu⌉-um ma-ra-am -ra-ma-am ta-bi

39 [x x x x sa]g? igi šúšana ⌈téš-ta⌉ i-⌈ib⌉-ri

[x x x x] x ma-aḫ-ri-a-ti a-bu-šu ši-it-te-en ka-la-ma le-qé-a-am ta-aš-ru-uk

40 [x x x x] ⌈tab?-ba⌉ giš-šub na-an i-ib-tar

[x x i-na?] ta-aš-ri-it a-bi-šu is-qa-⌈am⌉ a-li-a⌉-am ta-ši-im

41 ⌈mu⌉ m[a-àm-á]g-gá-àm den-ki íb-ta ma-àm-ág

aš-šum ta-ra-am-ma-an-ni é⌉-a i-te-e i-ra-am-ma-an-ni-ma

42 ne-ta-àm den-ki-bi-šè zi zi sag ma-ra-an-na-zi

ù  i-na-<na>-a-ma a-na é-a ša-a-ti a-na pa-ni ki-na-ti-šu ki-na-tim aš-šu-šu

43 šà-gè-gíd GÁ-bi-šè ma-àm-tuk-bi

a-na re-mi-i-šu re-ma-am ar!(RI)-ši-a-ak-[k]um

44 mu-un-dím ma-àm géštug uru-gá-a-šè mu-un-ri

ú-ši-im-ma a-an-ni-a-am-ma uz-nam a-na a-li-ia iš-ru-uk

45 šà ma-da-gá-a kù-zu gi16  mu-un-gál

i-na li-ib-bi ma-ti-ia né-me-qá-am da-ri-a-am ú-ša-ab-ši

46 ud-bi-ta-àm abgal [m]u-da-an-e11 gašam gá-ša ka-bi ba-e-KID

iš-tu a-nu-mi-i-šu-ma ap-kál-lum i-li-a-am-ma ḫa-as-sum pi-šu ip-te

47 nam-dub-⌈sar⌉-ra é-kur ri-en-šè a-{x}-gíd

ṭup-šar-ru-tum⌉ [a-n]a [é-ku]r ⌈a-li⌉-ia iš-lu-ul

48 en-⌈né maḫ?⌉ šà ⌈lú-mu-ta bí⌉-[in]-⌈tu⌉-ud

šu-me-ra-am ma-dam i-na li-ib-bi um-ma-na-ti-ia ú-wa-li-id

49 egí-zi dNísaba daḫ-daḫ-e mu-ra-an-tuk

ru-ba-tum ni-is-sà-a-ba wa-ṣí-ib-tam ú-ba-ši-a-am

50     uru-gá-ta mu-sa6 gar-ra-⌈a⌉-ba za-a-àm nu-mu-ra-ab-sì

i-na ša a-li-im šu-ma-am da-am-qá-am ša-ak-nu -ta-a-ma ú-ul ta-ḫa-sà-as

51     kur-gá sì-⌈sì?⌉ zíb-ba-dè-eš TUK-a-zu? za-a-àm nu-mu-ra-ab-sì

ša ḫi-i[s-sà-at] ma-ti-ia te-le-i-iš na-bi-a-at at-ta-a-ma ú-ul ta-

52 bil l[ú-tur?-t]a? i-im-nim za-e ne-e-gá-šè ma-a-ab-ḫúl

a-b[u-u]m a-na m[u][ḫ-ḫi] ma-ri-im ša-qu?/qi4?⌉ at-ta a-na an-ni-a-ti-ia ḫu-du

53 uru ⌈na⌉-gá-à[m x (x) x ]x ta lu? kur-bi na-zu!-um

šu-mi a-l[i-ia] ⌈ù šu⌉-mi ma-t[i]-⌈iašum-ka-a-ma

54 kù-zu uru-gá-à[m ma-d]a? ⌈géštug⌉-en [n]a-zu-um!

né-me-eq a-l[i-ia ù] ⌈ú-z[u-u]n m[a-ti]-ia šum-ka-a-ma

55 kur-gal x[………]-zi

dE[n-líl……… ] ⌈ib?⌉-ni

56 bil l[ú-tur?....... ] x [x (x) b]a-an-da-gi4

a-ba-am ma-r[a-a-šu ú-ra-a]b-bi-[i-ma] ⌈a⌉-na ša le-ḫu it-tu-ur

57 lugal kur-gal e-l[um...] x [x x x ba]-an-da-gi4

dSîn(SUEN) dEn-líl i-[... ú-ra]-ra-ab-[bi-i]-ma a⌉-na ša le-ḫu it-

58 šu dE[n-ki-ga-ta?..... gub-bi]-ib

i-na t[e4-em é-a?.....i]z-zi-iz

59 abgal é Z[U-A]B […… ]-gar

ù i-na ši-si-i[t] a[p-ka-al ap-sí-im? a-na ṭup-šar-r]i ú-ri it-ta-aš-ka-an

60 nam-dub-sar-ra Nib[ruki.... ]x ⌈ba⌉-a-ab-tuk

ṭup-šar-ru-tam ša bīt(É)⌉  N[ippuru(Nibru)ki dEn-líl?] ⌈lu ú-ša-ar⌉-ši

61 è lugal x x x [x x]-⌈ke4?⌉

[te]-⌈ṣi-tam ša dSîn(suen) ù dE[n-líl] ik-ṣi-ru

62 ⌈gi6 [munus?] é-gi4-a šú ⌈bí-in⌉ s[a6?]

d⌉[Nísab]a?/[me-m]e? ka-al-la-tum ku-ut-tu-um-t[um ú-ṭi?-i]b

63 a-a ⌈dEn⌉-ki zà-mí-⌈zu⌉ d[ùg-g]a-àm

a-bu-um⌉ É-a [ta-ni-i]t-ta-ka [ṭa-b]a-at

 

subscript: šid-bi 63

Translation

1 Like a city of supreme power is my city Uruk, a city of kings!

2 But you, who grew up in my city and my homeland,

3 you stripped clean and plundered the house of my lord, you squandered the property of my lady.

4 Because you were not caught like a thief at the mouth of a breach(!) you (made in the

wall),

5 you slap (lit. kill) my cheeks with the palm of my own hand!

6 You little pig! You have fed and fed, (now) lay yourself down!

7 You can have no reply to what I am saying, you have not been sated (sic! Sum.: can

say a word) and cannot refute (it).

8 Invective (is but) wind and storm: rub (it into the ground) with your foot like spittle!

9 Put an end to cursing with the breath of your mouth, like a puff of wind through a window!

10 May bygone days of squabbling depart and far-off days of friendship be established!

11 May bygone night(s) of foulmouths depart and former nights of kindness be established!

12 May bygone years of insults depart, may far-off years of mutual affection be established!

13 May good fortune always follow after us, may reconciliation guide us!

14 Days of permanent good feeling are (yet) distant, for days of anger are still near!

15 May Sin bring just these things about,

16 may Enlil keep those things far away!

17 In the knowledge you learned I was faster than you. How you were a dunce compared

with me!

18 I looked, I studied, I checked, I read and, compared with you, was I dim-witted?

19 Consider again, a second time, (and) respond! How you were a dunce compared with

me!

20 I went (on), I progressed; in "what I wrote and what was proper, compared with you, was I dim-witted?

21 Like a piglet you sucked at the teats of your own belly!

22 Would that you had changed henceforth, so there would be no more infighting(?)!

23 Nissaba it is who is a scribe, Nissaba it is who is wise,  

24 Nissaba it is who is the mistress of wisdom, Nissaba, the mistress of intelligence.

25 The sublime name of Nissaba (is) like the best portion of a sacrifice, pay it(?) homage!

26 How greatly will I sing praise of its steadfast tenderness, as at the festival of banquets!

27 Like colleagues Ur and Nippur were quarrelling with each other,

28 their dispute about knowledge was growing blasphemous in regard to the greetings they

invented.

29 On behalf of Enlil in Ekur and Sin in Ekisnugal,

30 a passing breeze heard and (! text: they) came to rest in their presence.

31 Sin, the cherished son, made haste and went(!) before the father,

32 [so] as not (to incur) his father's anger nor his mother's [wrath,]

33 [so] his father would not rage nor his mother [fret,]

34 [so] his father would [not] be vexed nor his mother worried.

35 [ . . . he(?) made] him angry, opposed his father.

36 [ . . . ] . . . talked with authority:

37 " [ . . . ] . . . do not speak like a . . . ,

38 [ . . . ] for . . . you called (your) son beloved(!).

39 [ . . . ] you being the most senior, you, his father, granted that he receive two parts of

everything.

40 [ . . . at(?)] the inauguration(?) of his father, you assigned this(!) (as his) lot."

41 Because you love me, (because) Ea also loves me, for my part(?),

42 and now (because) I offered steadfastness to him, Ea, in return for his steadfastness,

43 for the sake of his pity, I have taken pity on you.

44 He (Ea) determined this destiny and bestowed wisdom on my city,

45 he established within my land eternal sagacity.

46 Thereupon the sage came up and the learned one opened his mouth,

48 in the hearts of my men he brought about the birth of much Sumerian.

49 The lady Nissaba brought into being (everything) additional.

50 Though you are one who in the city enjoys a fine reputation, you do not understand;

51 though regarding the lore of my land you are invoked as an expert, you do not understand.

52 Father is taller than son: you be glad about these things of mine!

53 The fame of my city and the fame of my homeland are your fame,

54 the learning of [my] city [and the] wisdom of my homeland are your fame.

55 Enlil [ ] made(?).

56 The father [brought] up [his] son [and] he turned into one "who was capable!

57 Sin, Enlil the [elum brought him up] and he turned into one who was capable!

58 By the will [of Ea(?) . . . he] stood,

59 and by proclamation of the [sage o£Apsu(?)] he was appointed [a scribe(?)] of Ur.

60 The learning of the house of Nippur [Enlil(?)] did permit (him) to acquire.

61 The dispute that Sin and Enlil started(?)

62 Nissaba(?), the veiled bride, [made] good(?).

63 O father Ea, your praise is sweet!

Vocabulary
Word Translation Semantic Line
abum (//a-a) father Kinship terms 35, 63
abum (//bil) father Kinship terms 52, 56
abum (//pap) father Kinship terms 10, 14
ālum (//ri) village, town, city Locations/Buildings 47
ālum (//uru) village, town, city Locations/Buildings 1, 2, 44, 50, 53, 54
annûm (//ne-en) this, those Abstract concepts 15, 44
apkallum (//abgal ) wise man, expert Human activities/actions 46, 59
Apsûm (//zu-ab) underground water (cosmic) Locations/Buildings,Nature/Cosmological phenomena 59
aptum (//ab) window, window opening Fabricated objects 9
bābum (//ka) doorway, door, gate, entrance Fabricated objects 4
bēltum (//nin) lady, mistress, proprietress Social status/Groups/Professions 3, 24
bītum (É) house Locations/Buildings 60
bītum (//é) house Locations/Buildings 3
damqum (//níg-ku7-ku7) good Qualities/Attributes 13
damqum (//sa6) good Qualities/Attributes 50
dārûm (//gi16) lasting, eternal Qualities/Attributes 45
Sîn (dEN.ZU) (//lugal) DN Deities/Divine sphere 57, 61
Sîn (dEN.ZU)(//d-nanna) DN Deities/Divine sphere 29, 31
Sîn (dEN.ZU)(//en-zu) DN Deities/Divine sphere 15
É.KIŠ.NU.GÁL GN Deities/Divine sphere 29
Ea (//dEn-ki) DN Deities/Divine sphere 41, 42, 58, 63
Ekur (//é-kur) TN GN 47
Ekur TN GN,Locations/Buildings 29
emqum (//kù-zu) wise, clever Human activities/actions 23
Enlil (//dEn-líl) DN Deities/Divine sphere 29
Enlil (//e-lum) DN Deities/Divine sphere 16
Enlil (//kur-gal) DN Deities/Divine sphere 55, 57
Enlil DN Deities/Divine sphere 60, 61
erretum I (//áš) curse Abstract concepts 9
erūrum (//sar-re-eš) curse Abstract concepts 12
ezzērum curse Abstract concepts 11
ḫassum (//gašam) intelligent, clever, wise Human activities/actions 46
ḫissatum (//sí-sí?) understanding, mention Abstract concepts 51
ḫumātum (//šu) part of body Body/Body parts 5
iḫzum (//níg-zu) learning, education Abstract concepts 28
isinnum (//zé) festival, feast Rituals/Religious practices 26
isqum (//giš-šub) lot, share Abstract concepts 40
kalāma (//é-gi4-a) all (of it) Abstract concepts 39
kīnum (//zi-dè-eš) permanent, true, reliable Qualities/Attributes 26
kiššatum (//šú) totality, world Abstract concepts 1
kittum I (//zi) steadiness, reliability, truth, justice, loyality Abstract concepts 42
kunnûm (//zi-dè -ág) cared for, cherished Human activities/actions 31
kurkuzannum (//šah-zé-eḫ) piglet Fauna (domestic) 21
kurkuzannum (//zé-eḫ-tur) piglet Fauna (domestic) 6
kuttumum (//šú) covered over Qualities/Attributes 62
lē'ûm powerful, competent Human activities/actions 56, 57
libbātum (//murgù) rage, fury Abstract concepts 32
libbum (ŠÀ) (//šà) heart, mind; inner body Body/Body parts 21, 45, 48
maḫrûm (//igi) first, former, earlier, previous, older Abstract concepts 39
mārum (DUMU) boy, son, descendant Kinship terms,Social status/Groups/Professions 38, 52, 56
mārum (//dumu) boy, son, descendant Kinship terms 31
mātum (//ki) land, country Locations/Buildings 2
mātum (//kur) land, country Locations/Buildings 51, 53
mātum (//ma-da) land, country Locations/Buildings 45
meḫûm (//u18-lu) storm Nature/Cosmological phenomena 8
mušītum (//gi6) night(-time) Abstract concepts 8
mūšum (//gi6) night Abstract concepts 11
narāmum loved one, love Human activities/actions,Qualities/Attributes,Social status/Groups/Professions 38
naṭûm I suitable, suited Qualities/Attributes 20
nēmequm (//kù-zu) wisdom, sagacity Abstract concepts 45, 54
Nippur (//NIBRUki) GN GN 27, 60
nīqum (//zé-sag) offering, sacrifice Rituals/Religious practices 25
Nisaba (//Nísaba) DN Deities/Divine sphere 23, 24, 25, 49
nuwā'um (//na-gá-aḫ) unintelligent, barbarian Human activities/actions 17, 19
pānûm (//bad-rá) first, earlier, front Abstract concepts 11
peḫûm (//pe-el) sealed, closed, stupid Qualities/Attributes 18, 20
pilšum (//búr) breach Human activities/actions 4
pištum (//in) abuse, scandal, abusive song Human activities/actions 8
pûm I (KA) mouth, statement, command, opening Body/Body parts 9, 46
qarbum (//šu-mú) prayer, blessing Rituals/Religious practices 28
qerītum (//kaš-dé) banquet, feast Rituals/Religious practices 26
rēmum (//šà-gè-gíd) womb, compassion Body/Body parts 43
rēqum (//sud4-rá) far, distant Qualities/Attributes 10, 12, 14
rēštum (//mud5-me-gar) beginning, point, prime Abstract concepts 25
ritūmum (//ki-ág) love-making Human activities/actions 12
rubātum (//égi-zi) princess Social status/Groups/Professions 49
ru'tum (//uš7) spittle, saliva, sap Body/Body parts 8
salāmum (//silim) amity, friendly relations Human activities/actions 10
šalṭiš (//gá.e.eš) imperiously, with authority Human activities/actions 36
ṣāltum (//LÚxKAM?) combat, strife, discord, quarrel; DN Abstract concepts 10
šarrāqum (//ní-zuh) thief Social status/Groups/Professions 4
šarrum (//lugal) king, lord Social status/Groups/Professions 1
šārum (//im) wind, breath Nature/Cosmological phenomena 8, 9
šattum (//mu) year Social status/Groups/Professions 12
šēpum (//gìr) foot, leg Body/Body parts 8
ṣīrum (//maḫ) exalted, supreme, splendid, outstanding Qualities/Attributes 25
šisītum cry, clamour Human activities/actions 59
šittān (//šúšana) two-thirds Abstract concepts 39
sulummûm (//silim) peace-making Human activities/actions 13
šumerum (//en-né) Sumerian Social status/Groups/Professions 48
šumum (//na) name; son; line of text Abstract concepts 53, 54
šumum (MU) (//mu) name; son; line of text Abstract concepts 25, 50
tanittum (//zà-mí) (hymn of) praise Rituals/Religious practices 63
tappûm (//lú) companion, partner Human activities/actions 27
tašīmtum (//bàn-da) discernment, sagacity Abstract concepts 24
tašrītum beginning, inauguration Abstract concepts 40
teknītum (taknī'ātišu) (//mí) loving care Human activities/actions 26
ṭēmum (//šu) thought, plan, instruction, information Human activities/actions 58
tēṣētum (//è) quarrel, contest Abstract concepts 28, 61
tulûm (//dag-kisim) breast Body/Body parts 21
ṭupšarratum, tupšarratum (//dub-sar-munus) female scribe Social status/Groups/Professions 23
ṭupšarrum, tupšarrum (DUB.SAR) scribe Social status/Groups/Professions 59
ṭupšarrūtum, tupšarrūtum (//nam-dub-sar) scribal art, scholarship Abstract concepts 47, 60
ullûm I (//ne-ri-a) that; distant Abstract concepts 16
ullûm I (//ri-a) that; distant Abstract concepts 10, 11, 12
ummānum (//lú) army, troops Social status/Groups/Professions 48
ummum (//ama) mother Kinship terms 32, 33, 34
ūmum I (//u4) day Abstract concepts 10, 14
Uruk (//šubax (ZA-MÙS-ba)) GN GN 1
Urum (//urim5.ki) GN GN 27
usukkum (//te) temple, upper cheek Locations/Buildings 5
uznum (//géštug) ear, wisdom, understanding Body/Body parts 24, 44, 54
waṣibtum (//dah-dah-e) addition Abstract concepts 49
zenûm (//šà-dab) angry, offended Human activities/actions 14
zīqīqum (//líl) wind, breeze Nature/Cosmological phenomena 9
Signs in text
1997
Words in text
809
Sumerograms in text
21
% of Sum. in text
3
Lines in text
127
Average signs per line in text
15.72
SD of signs per line
5.39
Revision History
Wagschal, Avigail
Transliteration and indexing
11/03/10
Wasserman, Nathan
Web-formatting
24/03/10
Meltzer, Keren
Web-indexing
25/03/10
Meltzer, Keren
Translation (based on George)
05/04/11
Streck, Michael P.
Web-formatting, corrections
12/01/12
Streck, Michael P.
Corrections (index)
18/10/12
Streck, Michael P.
Catalogue
19/12/19