Ghanem 2012

N. Ghanem 2012: OB divination prayer YOS XI 22: 42–43, NABU 2012/18