Arkhipov 2023

I. Arkhipov, Notes on the Epic of Zimri-Lim, NABU 2023/10.