Albayrak 2006 

İ, Albayrak 2006: Kültepe Metinlerinde Geçen Besin Maddeleri, IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildiri Kitabı (Nisan 2003), 59-66.