AMD 1, 243 (fig. 1)

SEAL no. 7082

Images
  • BM 79125 obv. (British Museum)BM 79125 obv. (British Museum)
  • BM 79125 rev. (British Museum)BM 79125 rev. (British Museum)
  • Finkel 1999a , 243 Fig. 1Finkel 1999a , 243 Fig. 1
Copy / Photo
243 Fig. 1 (copy)
Tablet Siglum
BM 79125 (Bu 89-4-26, 422)
Measurements
circumference
4.6x4.7x1.9
cm
Collection
British Museum, London
Edition
Studies
Provenance
Notes

A Late Old Babylonian cursive script. With a ritual. Unusual orthography. The transliteration and translation follow Finkel 1999.  

Text

Obv.

1 urruk([G]ÍD.DA.GÍD-uk) bir-ki

2 šar-úh lá-an-šu

3 ištanaḫḫiṭ(GUD.DA) ki AG illak(DU) ki? DU x

4 ina pîšu(KA-šu) nà-ši ne-elx?(ŠID)-šu

5 ašar(KI) iš-šu-ku me-ra-nam íb-ni

6 šipat(KAxUD) é.én.nu.ru

7 šiptum(KAxUD-tum) ul(NU) ia-át-tum4

8 šipat(KAxUD-át) dDa7(UD)-mu ù dGu-la

9 dGu-la iqbi(BÍ.IN.DUG4)-ma

10 a-na-ku ád-di

Rev.

11 šipat(KAxUD) é.én.nu.ru

12 a-na libbi(ŠÀ) ne-ši-ik kalbim(UR)

13 MURUB4? BUR Ì tapaššaš(ŠÉŠ?-ša-aš)

14 hé-me-tam tašakkan(GAR.RA-an)

15 šiptam(KAxUD) á-ni-tam

16 tà-nà-di-ma

17 i-ne-e-eš

Translation

Obv.

1–2 Long of leg, proud of form.

3 He jumps like a..., walks like a…

4–5 In his mouth he carries his semen: wherever he bit, he bore a puppy.

6 En-e-nu-ru incantation.

7–8 The incantation is not mine: the incantation is of Damu and Gula.

9–10 Gula said (it) – I recited (it).

Rev.

11–12 En-e-nu-ru incantation to confront a dog-bite:

13–14 You anoint the … with oil from a bowl. You apply ghee.

15–16 Recite this incantation, and he will recover.

Vocabulary
Word Translation Semantic Line
alākum (v.) (DU) G to go, walk; Gt go off, away; Gtn wander, go repeatedly, roam about, walk; Š caus. of G 3
anāku I, me 10
annûm this, those 15
arākum (v.) (GÍD.DA) G to be long; D make long, lengthen; Š to lengthen, prolong 1
ašrum (KI) place, site 5
banûm (v.) G to build, create; N be created, made 5
birkum knee Body/Body parts 1
Damu DN Deities/Divine sphere 8
Gula DN Deities/Divine sphere 8, 9
ḫimētum, ḫemētum butter, ghee Food/Drink 14
kalbum (UR.GI7) dog Fauna (domestic),Fauna (wild) 12
lānum body, figure; stature, form Body/Body parts 2
libbum (ŠÀ) heart, mind; inner body Body/Body parts 12
mīrānum, mērānum puppy, young dog Fauna (domestic),Fauna (wild) 5
nadûm III (v.) G to throw down, lay down; N to be rejected; Š caus. of G 10, 16
našākum (v.) G to bite, gnaw 5
našûm (v.) G to lift, carry; Gtn iter. 4
nêšum (v.) G to live, revive 17
nīlum II semen Body/Body parts 4
niškum, neškum bite Diseases/Demons 12
pašāšum (v.) (ŠÉŠ) G to anoint, smear; N anoint o.s. with (= acc.), be anointed 13
pûm I (KA) mouth, statement, command, opening Body/Body parts 4
pūrum (BUR) (stone) bowl Fabricated objects 13
qabûm (v.) (DUG4) G to say, speak, command 9
šaḫāṭum (v.) (GUD.DA) G to jump on, attack, escape; D attack; Gtn jump about, jump in succession 3
šakānum (v.) (GAR) to put, place, lay down 14
šamnum (Ì; Ì.GIŠ) oil, fat, cream Food/Drink,Materials 13
šarḫum proud, splendid 2
šiptum (ḖN; KAxUD) incantation, spell 6, 7, 8, 11, 15
yā'um my, mine 7
Signs in text
103
Words in text
51
Sumerograms in text
15
% of Sum. in text
29
Lines in text
17
Average signs per line in text
6.06
SD of signs per line
1.60
Revision History
Shlivinski, Rani
Transliteration and indices
01/01/07
Wagschal, Avigail
Formating
22/09/08
Wasserman, Nathan
Translation and commentary
01/10/08
Wasserman, Nathan
Web formatting
08/09/09
Bo, Zhang
Corrections (indices)
08/12/09
Wasserman, Nathan
Corrections (formatting)
24/02/10
Wasserman, Nathan
Corrections
16/03/10
Wasserman, Nathan
Semantics
28/05/10
Wasserman, Nathan
Photography, web-imaging
08/03/12
Zilberg, Peter
Indexing verbal forms
20/05/14
Streck, Michael P.
Images, catalogue, file name
11/12/19